21-500 Biała Podlaska, POLAND kajakowaprzygoda@gmail.com +48606972793

Mobilna wypożyczalnia kajaków – Bug, Krzna, Zielawa

2 dniowy spływ kajakowy Wieprzem Łęczna – Zawieprzyce – Serniki

Zawieprzyce

Komisja Turystyki Kajakowej PTTK we Włodawie oraz Aktywny Wypoczynek Marek Pomietło zapraszają na atrakcyjny, wiosenny spływ kajakowy „Skrajem Polesia” rzeką Wieprz w dniach 13-14 czerwca 2015 r.
h
Trasa: Łęczna – Zawieprzyce – Serniki przebiega na styku granic Polesia Zachodniego, Wyżyny Lubelskiej i Nizin Środkowopolskich przez teren Nadwieprzańskiego Parku
Krajobrazowego.

 

Uczestnicy zwiedzą pozostałości zamku i zespołu pałacowo-parkowego w Zawieprzycach. Będą mogli zdobyć Poleską Odznakę Kajakową oraz otrzymają inne liczne atrakcyjne świadczenia.

spływ skrajem Polesia

REGULAMIN:

ORGANIZATOR TECHNICZNY: „Aktywny Wypoczynek” Slawatycze

Komandor: Józek Tworek
Z-ca Komandora: Marek Pomietło

 I. CELE IMPREZY

– promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Polesia i Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego,
– popularyzacja turystyki kajakowej oraz szlaków kajakowych Lubelszczyzny,
– popularyzacja turystycznych odznak kajakowych.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.  Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy klubowe, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem.
2.  Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką uprawnionych opiekunów dorosłych.
3. Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.
4. Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiająca kilkugodzinny udział w imprezie.
5.  Obowiązkiem uczestników jest korzystanie z kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych w zależności od stopnia umiejętności pływania.
6.  Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości.
7.  Organizatorzy zalecają posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoczeniem ekwipunku, w tym zapasową odzież.
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, zasad kulturalnego zachowania, udzielania pomocy słabszym i mniej doświadczonym, a przede wszystkim przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.
9. Podczas spływu (od jego otwarcia do rozwiązania) uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Komandora Spływu i innym upoważnionym osobom funkcyjnym. Dotyczy to w szczególności przestrzegania bezpieczeństwa, realizacji programu imprezy i norm zachowania.
10. Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności – deklaracji, która stanowi potwierdzenie znajomości regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania wraz z warunkami uczestnictwa.

 III. ŚWIADCZENIA

1.  Ubezpieczenie NNW (członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką posiadają ubezpieczenie dodatkowe).
2.  Miejsce w kajaku organizatora, wiosło i kamizelka.
3.  Opieka przodowników i instruktorów turystyki kajakowej oraz przewodników.
4.  Ognisko i gorący posiłek na zakończenie każdego etapu (dnia) spływu.
5.  Pamiątki spływu: okolicznościowy znaczek imprezy, okolicznościowa koszulka Polo,
6.  Potwierdzenie (wklejka) do kajakowych odznak turystycznych.
7. Możliwość zdobycia Poleskiej Odznaki Kajakowej wg regulaminu.
8. Pomoc w przemieszczaniu się pomiędzy punktami etapowymi tras.
9. Zakwaterowanie 13/14.05 w schronisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Zawieprzycach (lub dla chętnych nocleg we własnym namiocie).

 IV. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1.      Zgłoszenia na spływ przyjmuje organizator techniczny: Aktywny Wypoczynek – Marek Pomietło, e-mail: info@kajakowaprzygoda.pl

2.      Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rezerwacja przy pomocy poczty elektronicznej. Przyjmowanie rezerwacji następować będzie do wyczerpania limitu miejsc, lecz nie później niż do 10 czerwca 2015 r. włącznie.

3.      W zgłoszeniu na e-mail należy podać:

1)    Imię i nazwisko
2)    Pesel
3)    Adres zamieszkania, tel. kontaktowy i e-mail

Wpisowe w wysokości  180 zł (dwa dni) od osoby po potwierdzeniu rezerwacji  przyjmowane będzie na k-nto bankowe:       Marek Pomietło nr:   50 1020 5558 1111 1292 2210 0066 z dopiskiem „Spływ Wieprzem”.

4.  Przyjęcie zgłoszeń potwierdzane będzie pocztą elektroniczną
5.  Dla uczestników posiadających własne kajaki wpisowe wynosi 120 zł.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie, w terminie po 10 czerwca 2015 r. wpisowe nie podlega zwrotowi. Nie przewiduje się dodatkowych zapisów bez uprzedniej rezerwacji, możliwe jest jedynie zastępstwo w miejsce rezerwacji.

 V. NOCLEGI I WYŻYWIENIE

Uczestnicy korzystają z noclegów w schronisku szkolnym w Zawieprzycach, (zabezpieczonych przez organizatorów) lub biwakują we własnych namiotach lub na własny koszt inne noclegi w położonych przy szlaku kwaterach.

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają jeden posiłek dziennie (zupa lub bigos) oraz napoje. Pozostałe posiłki uczestnicy zabezpieczają we własnym zakresie.

Recepcja zgłoszonych uczestników odbywać się będzie w dniu rozpoczynania spływu to jest 13 czerwca w godz. 9,00 – 9,30.

Baza spływu – Zawieprzyce -Szkoła Podstawowa.

 VI. TRASY I PROGRAM SPŁYWU

13 czerwca 2015 r. (sobota) – Łęczna  – Zawieprzyce (16 km)

  • godz. 9,30 – 10,00 zbiórka  uczestników przy Szkole Podstawowej w Zawieprzycach, wyjazd na miejsce startu w Łęcznej,
  • godz. 10,00 –  11,00 przejazd (transportem organizatorów) na miejsce startu w Łęcznej, wydawanie sprzętu, odprawa przedstartowa i instruktaż,
  • godz. 11,00-16,00 – spływ na odcinku Łęczna – Zawieprzyce, na trasie dwa postoje na posiłek i relaks,
  • ok. godz. 16,00-19,00 – koniec etapu, załadunek sprzętu, posiłek, zwiedzanie pozostałości zamku i zespołu parkowo-pałacowego w Zawieprzycach, ognisko.

14 czerwca 2015 r. (niedziela) – Zawieprzyce –  Serniki (19 km)

  • godz. 9,00 – 10,00 toaleta, śniadanie (we własnym zakresie), wykwaterowanie, przygotowanie się do wodowania.
  • godz. 10,00-15,00 – spływ na odcinku Zawieprzyce – Serniki, na trasie dwa postoje na posiłek i relaks,
  • ok. godz. 15,00-16,00 – koniec etapu, zdawanie sprzętu, posiłek, ognisko.
  • 15,00 – 17, 00 – przejazd do Zawieprzyc (transport organizatorów) i rozwiązanie spływu.

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Uczestnicy spływu zobowiązani są płynąć z założonymi i zapiętymi kamizelkami ratunkowymi lub asekuracyjnymi.

2.    Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, w przypadku skrajnie złych warunków może ulec zmianie program godzinowy i trasa spływu.

3.    Podany w programie harmonogram ma charakter przybliżony i może ulec zmianom w zależności między innymi od: warunków pogodowych, stanu wody, przeszkód w rzece, sprawności uczestników i innych przyczyn niezależnych od organizatorów.

4.    Wszelkie szkody spowodowane przez uczestnika spływu, w tym dotyczące uszkodzenia, zniszczenia (zgubienia) wypożyczonego sprzętu ponosi powodujący je uczestnik bądź opiekun sprawcy niepełnoletniego.

5.    W przypadku rażącego naruszania zasad regulaminu, spożywania
w trakcie spływania alkoholu i środków o podobnym oddziaływaniu, nieprzestrzegania elementarnych zasad kultury, kierownictwo spływu ma prawo usunięcia uczestnika z imprezy bez zwrotu wpisowego i prawa do innych świadczeń.

6.    Interpretacja postanowień regulaminu należy do wyłącznej kompetencji kierownictwa spływu. Komandor spływu i inne osoby funkcyjne zostaną przedstawione uczestnikom na miejscu rozpoczęcia spływu.

UWAGA!

Poleska Odznaka Kajakowa logoZarząd Oddziału PTTK we Włodawie we współpracy z Poleskim Towarzystwem Medialnym ustanowił Poleską Odznakę Kajakową im. Janusza Michalskiego, którą po spełnieniu warunków regulaminowych mogą zdobywać uczestnicy imprez kajakowych na Polesiu. Organizatorzy spływów wraz z potwierdzaniem akredytacji na spływy przesyłać będą regulaminy, a na imprezach rozprowadzać książeczki Poleskiej Odznaki Kajakowej i odznaki. Weryfikacja odznak będzie odbywać się także po zakończeniu każdego spływu, a zainteresowani uczestnicy poprzednich spływów po zapoznaniu się z regulaminem powinni posiadać wklejki (notatki) dokumentujące udział w odbytych wcześniej imprezach (nazwa, data, trasa).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *