21-515 Sławatycze, Polska info@kajakowaprzygoda.pl +48606972793

Spływy Bugiem granicznym. Wypożyczalnia kajaków Sławatycze.

Regulamin imprez turystycznych

ver. 16_12_2019

I. Postanowienia ogólne

 1. Ilekroć stosowane są w niniejszym Regulaminie wymienione niżej pojęcia mają one następujące znaczenie:
  • regulamin: regulamin spływów kajakowych organizowanych przez Aktywny Wypoczynek Marek Pomietło
  • organizator: Aktywny Wypoczynek Marek Pomietło
  • instruktor: osoba posiadająca kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością kajakarstwo, uprawnienia Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK lub uprawnienia instruktora Polskiego Związku Kajakowego
  • ratownik: osoba posiadająca kwalifikacje ratownika wodnego, która ukończyła kurs WOPR
  • opiekun: osoba posiadająca doświadczenie w pływaniu kajakiem oraz wiedzę z zakresy turystyki kajakowej nie poparte oficjalnymi kwalifikacjami
  • uczestnik spływu: osoba korzystająca z usług turystycznych  Organizatora
  • komandor:  kierownik spływu wyznaczony przez Organizatora
 2. Niniejsze warunki stanowią integralną część ,,Umowy o udział w imprezie” a zawarcie umowy polega na wypełnieniu formularza i podpisaniu przez Karty Uczestnika w dniu imprezy.
 3. Podpis złożony przez Uczestnika oraz wniesienie stosownych wpłat jest jednocześnie akceptacją Regulaminu spływów kajakowych organizowanych przez Organizatora

II. Organizator

Aktywny Wypoczynek Marek Pomietło
ul. Rynek 20/1, 21-515 Sławatycze

NIP: 597-101-20-89

tel. kom.: +48 606 972 793,
strona: kajakowaprzygoda.plkajaki.nadbugiem.pl
e-mail: info@kajakowaprzygoda.pl

Rachunek firmowy (Bank PKO BP Inteligo) : 38 1020 5558 0000 8202 3194 3694

III. Cele

 • promocja i poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych Doliny Środkowego Bugu
 • propagowanie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku
 • integracja osób zainteresowanych turystyką kajakową
 • umożliwienie zdobywania punktów na TOK – Turystyczną Odznakę Kajakową

IV. Warunki uczestnictwa

 1. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane znajdujący się na liście uczestników spływu i po dokonaniu określonych wpłat oraz wyrażające zgodę na przetwarzanie danych RODO
 2. Osoby mające ukończone 16 lat a nie będące pełnoletnimi mogą brać udział w spływie o ile posiadają pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w spływie jedynie pod opieką przedstawiciela ustawowego ponoszącego odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika a rodzice lub prawni opiekunowie wypełniają i podpisują zamieszczone na oddzielnym formularzu Oświadczenie.
 4. Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.
 5. Od Uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiająca kilkugodzinny udział w imprezie a przede wszystkim podstawowa umiejętność pływania.
 6. W trakcie spływu przewidziany jest czas na odpoczynek, zwiedzanie ciekawych obiektów.
 7. Uczestnicy spływu organizują sobie noclegi i posiłki we własnym zakresie.
 8. Bagaże są przewożone w kajakach i zabezpieczone przed zamoknięciem przez Uczestników spływu.

V.Świadczenia i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt pływający oraz sprzęt ratunkowy: kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne, koło ratunkowe, rzutkę itp.
 2. Organizator zawiera odpowiednie ubezpieczenie grupowe Uczestników spływu od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW )
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom spływu niezbędną pomoc przedmedyczną  (w tym apteczkę pierwszej pomocy)
 4. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę spływu: instruktora, ratownika, opiekunów
 5. W ramach wpisowego Organizator zapewnia organizację ogniska integracyjnego  z kiełbaską.
 6. Organizator wykona pamiątkowe zdjęcie grupowe, które prześle emailem po zakończonym spływie.

VI. Obowiązki uczestników spływu

 1. Uczestnik obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu spływu, tzw. Dekalogu Kajakarza,  poleceń Kierownika spływu i innych osób funkcyjnych a przede wszystkim zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.
 2. Na Uczestniku ciąży obowiązek dbania o powierzony mu sprzęt.
 3. W przypadku utracenia lub uszkodzenia sprzętu Uczestnik ma obowiązek naprawić go lub odkupić.
 4. Uczestnicy powinni udzielać sobie nawzajem pomocy w codziennych czynnościach związanych ze spływem: przenoszenie kajaków przez przeszkody,  wynoszenie kajaków na brzeg, zabezpieczenie sprzętu, dbanie o czystość sprzętu itp. oraz udzielania pomocy osobom jej potrzebującym.
 5. W stosunku do uczestników innych spływów oraz ludności miejscowej Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania.
 6. Uczestnicy spływu zobowiązani są płynąć z założonymi i zapiętymi kamizelkami asekuracyjnymi.

VII. Sankcje

W przypadku rażącego naruszania zasad regulaminu, spożywania w trakcie spływu alkoholu i innych środków o podobnym działaniu, nieprzestrzegania elementarnych zasad kultury i współżycia, Komandor spływu ma prawo usunąć Uczestnika z imprezy bez zwrotu wpisowego i prawa do innych świadczeń.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Podany w programie spływu harmonogram ma charakter przybliżony i może ulec zmianom w zależności m.in. od warunków pogodowych, stanu wody i przeszkód na rzece, sprawności i kondycji uczestników.
 2. Spływ odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, w przypadku skrajnie złych warunków (np. burza) może ulec zmianie program godzinowy i trasa spływu.
 3. Organizator zaleca posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoknięciem ekwipunku (worki wodoszczelne, pojemniki itp.), w tym zapasową odzież.
 4. Organizator ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych lub z powodu niewystarczającej liczby uczestników ( nie później niż 5 dni przed imprezą).
 5. Organizator zwraca Uczestnikowi wpłatę za spływ, pomniejszoną o koszty manipulacyjne, w przypadku odwołania przez Uczestnika imprezy.
 6. W przypadku nie przybycia na spływ Uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
 7. Zapisy po dacie ustalonej przez Organizatora obciążone są dodatkową opłatą 10zł od osoby.
 8. Na życzenie Uczestnika – (za dodatkową opłatą) – może być zorganizowany przewóz bagaży, wyżywienie na trasie w formie cateringu, noclegi w kwaterach agroturystycznych lub pensjonatach (o ile takie są na trasie), przewóz osób lub inne usługi.
 9. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Komandora spływu i Organizatora.

IX. Imprezy
Powyższy regulamin dotyczy następujących imprez turystycznych:
1. Wielka kajakowa Majówka rzekami Południowego Podlasia 2020