21-500 Biała Podlaska, POLAND kajakowaprzygoda@gmail.com +48606972793

Mobilna wypożyczalnia kajaków – Bug, Krzna, Zielawa

Regulamin imprez turystycznych

Wersja z dnia 10.04.2024

I. Postanowienia ogólne

 1. Ilekroć stosowane są w niniejszym Regulaminie wymienione niżej pojęcia mają one następujące znaczenie:
  • regulamin: regulamin spływów kajakowych organizowanych przez Aktywny Wypoczynek Marek Pomietło
  • organizator: Edukacja i Wypoczynek Marek Pomietło
  • instruktor: osoba posiadająca kwalifikacje instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością kajakarstwo, uprawnienia Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK lub uprawnienia instruktora Polskiego Związku Kajakowego
  • ratownik: osoba posiadająca kwalifikacje ratownika wodnego, która ukończyła kurs WOPR
  • opiekun: osoba posiadająca doświadczenie w pływaniu kajakiem oraz wiedzę z zakresy turystyki kajakowej nie poparte oficjalnymi kwalifikacjami
  • uczestnik spływu: osoba korzystająca z usług turystycznych  Organizatora
  • komandor:  kierownik spływu wyznaczony przez Organizatora
  • impreza: pakiet turystyczny oferowany przez Organizatora zgodny z ofertą i harmonogramem
 2. Niniejsze warunki stanowią integralną część ,,Umowy o udział w imprezie” a zawarcie umowy polega na wypełnieniu formularza i podpisaniu przez Karty Uczestnika w dniu imprezy.
 3. Podpis złożony przez Uczestnika oraz wniesienie stosownych wpłat jest jednocześnie akceptacją Regulaminu spływów kajakowych organizowanych przez Organizatora

II. Organizator

Edukacja i Wypoczynek Marek Pomietło
ul. A. Fieldorfa 26/8, 21-500 Biała Podlaska

NIP: 597-101-20-89

tel. kom.: +48 606 972 793,
strona: kajakowaprzygoda.pl
e-mail: kajakowaprzygoda@gmail.com

Rachunek firmowy: PKO SA  04 1240 2177 1111 0011 2238 9099,

III. Cele

 • promocja i poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych Doliny Środkowego Bugu wraz z dopływami
 • propagowanie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku
 • integracja osób zainteresowanych turystyką kajakową
 • umożliwienie zdobywania punktów na TOK – Turystyczną Odznakę Kajakową

IV. Warunki uczestnictwa

 1. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane znajdujący się na liście uczestników spływu i po dokonaniu określonych wpłat oraz wyrażające zgodę na przetwarzanie danych RODO
 2. Osoby  w wieku 16-18 lat mogą brać udział w spływie o ile posiadają pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w spływie jedynie pod opieką przedstawiciela ustawowego ponoszącego odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika a rodzice lub prawni opiekunowie wypełniają i podpisują oddzielne  Oświadczenie.
 4. Spływ jest imprezą o małym/ średnim stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.
 5. Od Uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia oraz sprawność fizyczna umożliwiająca kilkugodzinny udział w imprezie a przede wszystkim podstawowa umiejętność pływania.
 6. W trakcie Imprezy przewidziany jest czas na odpoczynek, zwiedzanie ciekawych obiektów.
 7. Uczestnicy spływu organizują sobie noclegi i posiłki we własnym zakresie – chyba, że w wymienionych świadczeniach jest inaczej
 8. Bagaże są przewożone w kajakach i zabezpieczone przed zamoknięciem przez Uczestników spływu.
 9. Dozwolony jest udział Uczestników ze swoimi kajaki – koszt przyłączenia się do organizowanej przez nas imprezy nie ulega zmianie i wynosi tyle samo co w przypadku pozostałych Uczestników

V. Świadczenia i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt pływający oraz sprzęt ratunkowy: kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne, koło ratunkowe, rzutkę itp.
 2. Organizator zawiera odpowiednie ubezpieczenie grupowe Uczestników spływu od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW )
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom spływu niezbędną pomoc przedmedyczną  (w tym apteczkę pierwszej pomocy)
 4. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę spływu: instruktora, ratownika, opiekunów
 5. Wpisowe zawiera ofertę podstawową – jeśli program uwzględnia ofertę dodatkową można ją dokupić
 6. Po każdym etapie/ dniu uczestnicy spływu dostaną gorący posiłek (chyba, że program imprezy stanowi inaczej)
 7. Organizator poświadcza (wklejką lub pieczątką) udział Uczestnika => turystyczne odznaki kajakowe,
 8. Organizator pomaga w transferach Uczestników na start do etapów i po etapie do miejsca startu lub zakwaterowania wymienionego w programie,
 9. Organizator wykona pamiątkowe zdjęcie grupowe, które prześle emailem po zakończonym spływie.
 10. Organizator zapewnia zwiedzanie wybranych atrakcji turystycznych wymienionych w programie imprezy

VI. Obowiązki uczestników spływu

 1. Uczestnik obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu spływu, tzw. Dekalogu Kajakarza,  poleceń Kierownika spływu i innych osób funkcyjnych a przede wszystkim zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.
 2. Na Uczestniku ciąży obowiązek dbania o powierzony mu sprzęt.
 3. W przypadku utracenia lub uszkodzenia sprzętu Uczestnik ma obowiązek naprawić go lub odkupić.
 4. Uczestnicy powinni udzielać sobie nawzajem pomocy w codziennych czynnościach związanych ze spływem: przenoszenie kajaków przez przeszkody,  wynoszenie kajaków na brzeg, zabezpieczenie sprzętu, dbanie o czystość sprzętu itp. oraz udzielania pomocy osobom jej potrzebującym.
 5. W stosunku do uczestników innych spływów oraz ludności miejscowej Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania.
 6. Uczestnicy spływu zobowiązani są płynąć z założonymi i zapiętymi kamizelkami asekuracyjnymi.

VII. Sankcje

W przypadku rażącego naruszania zasad regulaminu, spożywania w trakcie spływu alkoholu i innych środków o podobnym działaniu, nieprzestrzegania elementarnych zasad kultury i współżycia, Komandor spływu ma prawo usunąć Uczestnika z imprezy bez zwrotu wpisowego i prawa do innych świadczeń.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Podany w programie spływu harmonogram ma charakter przybliżony i może ulec zmianom w zależności m.in. od warunków pogodowych, stanu wody i przeszkód na rzece, sprawności i kondycji uczestników.
 2. Spływ odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, w przypadku skrajnie złych warunków może ulec zmianie program godzinowy i trasa spływu.
 3. Organizator zaleca posiadanie odpowiednio zabezpieczonego przed zamoknięciem ekwipunku (worki wodoszczelne, pojemniki itp.), w tym zapasową odzież.
 4. Organizator ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych lub z powodu niewystarczającej liczby uczestników ( nie później niż 5 dni przed imprezą).
 5. W przypadku odwołania przez Uczestnika imprezy. Organizator zwraca Uczestnikowi wpłatę za spływ, pomniejszoną o koszty manipulacyjne 50%,
 6. Organizator dopuszcza zastępstwo w imprezie osoby wskazanej przez Rezygnującego bez utraty wcześniejszej wpłaty
 7. W przypadku nie przybycia na spływ Uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
 8. Zapisy po dacie ustalonej przez Organizatora mogą być obciążone dodatkową opłatą 10zł od osoby.
 9. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Komandora spływu i Organizatora.

IX. Imprezy
Powyższy regulamin dotyczy następujących imprez turystycznych:
1. Wiosenny spływ kajakowy po Zielawie i Hannie
2. Dwudniowy wiosenny spływ Zielawą i Krzną z motywem tatarskim w tle 
3. Wielka kajakowa majówka nad Bugiem – aktywny weekend w kajaku
4. Spływ kajakowy Brodacze na Pożegnanie Lata